Täytyykö raitiovaunujohtimen alla toimivien työkoneiden puomit maadoittaa?

Suositus 18/2013 (2.12.2013)


Kysymys:

Jos työskennellään raitiovaunujohtimien läheisyydessä ja työkone yltää lähialueelle, pitääkö työkone maadoittaa? 750 VDC, Ik > 1000 A.


Suositus:

SFS 6002 (2005) kohta Z.2.1:

Työskenneltäessä ilmajohdon tai vastaavan paljaan jännitteisen osan lähellä sellaisella liikkuvalla tai siirrettävällä koneella, jonka ulottuma on käyttäjän toimenpiteistä riippuva, esim. kaivinkone, puominosturi tai henkilönostin, ei koneen minkään osan työalue, mahdollinen taakka mukaan luettuna, saa ulottua taulukossa Z.2 annettua etäisyyttä lähemmäksi.

Samaa etäisyyttä noudatetaan myös silloin kun käytetään käsin liikuteltavaa pitkää johtavaa työvälinettä, esim. tikkaita, pitkällä varrella varustettuja työkaluja, onkivapoja tms.

Taulukko Z.2 Liikkuvan tai siirrettävän koneen ja liikuteltavan työvälineen työalueen vähimmäisetäisyys avojohdosta tai muusta paljaasta jännitteisestä osasta ja riippukaapelista. Suluissa oleva arvo tarkoittaa pienintä työskentelyetäisyyttä avojohdon jännitteisen osan alapuolella.

Mikäli työtä ei voida tehdä noudattaen taulukon Z.2 etäisyyksiä, voi johdon haltija lyhytaikaisessa työssä antaa luvan taulukon Y.1 mukaiseen ilmajohdon jännitetyöalueen etäisyyden DL2 noudattamiseen, jos sähköalan ammattihenkilö valvoo turvallisuutta ja ryhtyy työkohteessa mahdollisesti tarvittaviin varotoimiin. Etäisyyden määrittelyssä voidaan ottaa huomioon myös avojohdon rakenne, esimerkiksi vain rajoitetusti liikkuvilla sähköratojen ajojohtimilla voidaan käyttää pienempää etäisyyttä kuin normaaleilla ilmajohdoilla.

Asennussuositukset_18-2013_taulukko_y.jpgTaulukko Y.1 Suomessa noudatettavat jännitetyöalueen ulkorajan mitat.

Sähkölaitteistoon kohdistuvissa töissä liikkuvalla tai siirrettävällä koneella voidaan noudattaa taulukon Y.1 etäisyyttä DL2 tämän laitteiston jännitteisenä olevista osista edellyttäen, että ennakkoon suunnitellun työn tekevät ammattitaitoiset, kokeneet henkilöt sähköalan ammattihenkilön valvonnassa. Turvallisuus edellyttää tällöin yleensä työkoneen maadoittamista.

HKL:n käytännön mukaan, mikäli joudutaan lähialueelle, johtimet tehdään jännitteettömäksi ja työkone työmaadoitetaan.