Paloilmoitinsuosituksia 2020


Suositus 1/2020


Uuden paloilmoitinohjeiston ja elinkaarikirjan käyttöönotto
 

 
Kysymys:

Milloin ST-ohjeiston 1; Paloilmoittimen suunnittelu, asennus ja ylläpito 2019 ja Paloilmoittimen elinkaarikirjan voi ottaa käyttöön?


Vastaus:

Suunnitteluvaiheen alussa oleva paloilmoitin voidaan suunnitella uudella ohjeistolla ja ottaa käyttöön elinkaarikirja. Toteutusvaiheessa oleva paloilmoitin voidaan tehdä toteutuksen alussa sovittujen dokumenttien mukaisesti.

Ylläpitovaiheessa olevan paloilmoittimen osalta siirrytään uuteen elinkaarikirjaan, kun kiinteistöön tehdään toimenpide-/rakennusluvan mukaisia muutoksia.

Jos kiinteistö on ylläpitovaiheessa ja paloilmoittimen haltija haluaa siirtyä elinkaarikirjaan, niin tähän ei ole mitään estettä. Vanha toteutuspöytäkirja liitteineen liitetään uuteen Paloilmoittimen elinkaarikirjaan.

Siirtymäaika on vuosi 2020. Vuonna 2021 Paloilmoittimen elinkaarikirja otetaan kaikissa tilanteissa käyttöön.


Suositus 2/2020


Riskien arviointi paloilmoittimen määrittelyssä

 

Kysymys:

Miten riskien arviointi tehdään ja miten se vaikuttaa paloilmoittimen määrittelyyn? 


Vastaus: 

Riskien arviointi tarvitaan paloilmoittimen suunnittelussa, jos on jokin painava syy poiketa standardin tai ohjeiston mukaisesta toimintatavasta. Riskit voivat olla henkeen, terveyteen, ympäristöön ja rakennukseen tai sen paloturvallisuuteen kohdistuvia seikkoja. 

Riskien arviointiin tarvitaan asiantuntijaryhmä, aikaa ja resursseja. Lopputulos määräytyy asiantuntijaryhmän arviosta ja on aina hankekohtainen. Asiantuntijaryhmä muodostuu kohteen tuntevista henkilöistä, jotka ovat sidoksissa hankkeen toteutukseen ja kohteen käyttöön ja ylläpitoon.

Riskien arvioinnissa on huomioitava kohteen olosuhteet, käyttö, rakenne, käytettävät tekniset ratkaisut ja toiminta. Ensisijaisesti huomioidaan henkilö- ja poistumisturvallisuus. 


Suositus 3/2020

Tilaelementtien valvonta

 

Kysymys:

Miten tilaelementtien valvonta arvioidaan paloilmoittimen määrittelyssä?

 
Vastaus: 

Rakennuksen paloilmoittimella valvotulle alueelle voidaan sijoittaa erillisiä neuvotteluhuoneita tai puhelinkoppeja. Näitä tiloja voidaan käyttää väliaikaisina työpisteinä, ja oleskelun jälkeen ne pidetään tyhjinä. Tilat voidaan kalustaa.

Määrittelyt ja perustelut:

  • Syttymislähteellä tarkoitetaan ilmiötä, tapahtumaa tai välinettä, joka aiheuttaa syttymisen. Syttymislähteenä voi olla esimerkiksi avotuli, kipinä tai muu energianlähde.
  • Palokuormalla tarkoitetaan kokonaislämpömäärää, joka vapautuu, kun tietyssä tilassa oleva aine palaa täydellisesti.

Tilat tulkitaan irtokalusteiksi, joita ei tarvitse varustaa ilmaisimin edellyttäen,
että

  • tilojen valvonnasta on laadittu riskienarviointi
  • suljettavan tilan lattiapinta-ala ei ylitä 4,0 m²:ä paloilmoittimella valvotulla alueella
  • tila on siirreltävä, eikä kiinteästi lattiaan asennettu, tai tilaa ei ole kytketty kiinteästi (tai puolikiinteästi) rakennuksen sähkö- tai ilmanvaihtojärjestelmään
  • tila on tarkoitettu vain tilapäiseen käyttöön, eikä siellä ole pysyvää palokuormaa tai syttymislähdettä
  • tila on rakennettu paloa ylläpitämättömästä tai palamattomasta materiaalista.
     

 
Paloilmoitinsuositusryhmä