Paloilmoitinsuosituksia 2013


Suositus 1/2013

Erheellisiä paloilmoituksia vähentävä monikriteeriominaisuus yhdistelmäilmaisimessa (18.6.2013)


Kysymys:

Minkälainen ominaisuus pitää olla käytössä yhdistelmäilmaisimessa, että se vähentää erheellisiä paloilmoituksia?


Suositus:

ST-ohjeisto 1 Paloilmoittimen suunnittelu, asennus, huolto ja kunnossapito 2009 (2010) mukaan erheelliset ilmoitukset voivat johtua ympäristöolosuhteista, huolimattomasta suunnittelusta, huonosti valitusta järjestelmästä, tilaan sopimattomista ilmaisimista, vääristä asennustavoista, käyttäjien välinpitämättömyydestä tai laiminlyödystä ilmaisimien huollosta.

Paloilmoittimen suunnittelijoiden, asentajien ja käyttäjien on otettava huomioon kaikissa toiminnoissa erheellisten ilmoitusten mahdollisuus ja pyrittävä niiden välttämiseen.

Yhdistelmäilmaisin on saatu aikaan yhdistämällä kaksi tai useampia ilmaisintyyppejä (savulämpö tai savulämpöliekki).

Yhdistelmäilmaisin monikriteeriominaisuudella on paloilmaisin, joka seuraa joko jatkuvasti tai lyhyin aikavälein tulipalon havaitsemiseen soveltuvaa kahta ja/tai useampaa fysikaalista tai kemiallista ilmiötä ja vertaa niitä palomalleihin.

Yhdistelmäilmaisimessa on käytettävä monikriteeriominaisuutta, jotta voidaan erottaa paremmin todelliset ja ei-halutut eli erheelliset ilmoitukset toisistaan, sekä vähentää erheellisiä ilmoituksia.

 

Suositus 2/2013

Paloilmoittimen ennakkovaroitusominaisuus parantaa kiinteistön turvallisuutta (11.12.2013)


Kysymys:

Miten paloilmoittimen ennakkovaroitusominaisuus parantaa kiinteistön turvallisuutta ja auttaa kiinteistön toiminnanharjoittajaa täyttämään pelastuslain vaatimukset?


Vastaus:

Paloilmoittimesta on mahdollista saada ennakkovaroitus aikaisessa vaiheessa tilanteesta, joka saattaisi kehittyä paloksi. Ennakkovaroitus ei ole paloilmoitus. Ennakkovaroitus on kiinteistön sisäinen ilmoitus. Ennakkovaroitusominaisuutta käytetään turvallisuushenkilöstön ja huoltohenkilöstön hälyttämiseksi tarkastamaan tilanne ja aloittamaan mahdolliset omatoimiset pelastustoimet. Menettely mahdollistaa myös omatoimisten pelastustoimenpiteiden aikaisemman aloittamisen (ST-ohjeisto 1 kohta 13.5).

Ennakkovaroitustoimintoa käytettäessä on tärkeää että toiminnallisuus on huomioitu riskien sekä kohteen toiminnan mukaan. Ennakkovaroitustoiminto on ohjeistettu kiinteistön haltijan ja pelastusviranomaisen toimesta ja se kirjataan toteutuspöytäkirjaan.

Ennakkovaroituksen käyttö edellyttää, että kohteessa on tai sinne on saatavissa oikeaan toimintaan opastettuja henkilöitä. Kiinteistössä käynnistettävät ennakkovaroituksen aiheuttamat toimenpiteet on kuvattu kiinteistön pelastussuunnitelmassa.

Ennakkovaroitustoiminto välitetään huolto-, turvallisuus- ja vartijaorganisaatiolle sekä paloilmoittimen hoitajalle.

Sitä suositellaan käytettäväksi esimerkiksi seuraavissa tiloissa:

  • majoitustilat
  • teollisuus- ja liikekiinteistöt
  • oppilaitokset
  • kauppakeskukset 
Paloilmoittimen ennakkovaroitusominaisuus auttaa ja parantaa kiinteistön käyttäjiä hoitamaan pelastuslain mukaisen omatoimisen varautumisen velvoitteen. (Pelastuslaki 379/2011 14 §. Omatoiminen varautuminen).

Menettelyllä voidaan myös vähentää erheellisiä ilmoituksia.

Paloilmoittimen asennusliikkeen on ohjelmoitava ennakkovaroitustoiminto aktivoitumaan merkittävästi ennen paloilmoitusta. Silloin kiinteistön turvallisuusorganisaatiolla on riittävästi aikaa toimia.