Jännitetyökoulutuksen kertaaminen

Suositus 19/2013 (2.12.2013)


Kysymys:

Mitä tarkoitetaan sillä, että jännitetyökoulutuksen kertaus suositellaan suoritettavaksi 5 vuoden välein? Onko myös kertauksessa käytävä saman rakenteen mukaisesti sekä teoriaosuus että käytännön harjoittelu?


Suositus:

SFS 6002 (2005) kohdassa 6.3.2 todetaan mm:
Ammattihenkilöille ja opastetuille henkilöille on oltava erikoiskoulutusohjelma, jonka avulla he saavuttavat ja pystyvät säilyttämään valmiuden tehdä jännitetyötä. Tämän ohjelman pitää sisältää jännitetyön erikoisvaatimusten opettamisen ja sen pitää perustua teoreettiseen koulutukseen ja käytännön harjoitteluun.

Lisäksi kohdassa Y.3 todetaan mm:

Työnantajalla pitää olla tiedot työntekijöiden saamasta jännitetyökoulutuksesta ja sen soveltamisalasta. Henkilöstön koulutuksen ajan tasalla oleminen ja soveltuvuus nykyisiin työtehtäviin suositellaan tarkistettavaksi vuosittain.

Jännitetyökoulutus pitää kerrata siten, että kertauskoulutusten väli on enintään viisi vuotta. Kertauksessa voidaan ottaa huomioon henkilöiden kokemus jännitetöistä.

Jos henkilö ei ole tehnyt jännitetöitä kolmen vuoden aikana, jännitetyökoulutus pitää kerrata ennen kuin jännitetöiden tekeminen aloitetaan.

Kertaus voi olla ensimmäistä koulutuskertaa kevyempi, mikäli koulutukseen osallistuvat henkilöt ovat tehneet jännitetöitä säännöllisesti.

Sähkötöiden johtajan pitää arvioida koulutuksen tarve. Työntekijöiden on oltava riittävän ammattitaitoista ja opastettuja. On varmistuttava siitä, että työkokemus ja saatu koulutus ovat ”oikealta” alalta.