Sähköala jakoi stipendit kolmesta opinnäytetyöstä

SLO:n Tampereen konttorissa
Minna Niittymäelle stipendin
luovutti yhtiön Keski-Suomen aluejohtajaJari Reinikainen.
Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiö myönsi kolmelle vuoden 2012 hyvän opinnäytetyön tekijälle stipendin vuonna 2013. SLO Oy:n nimikkorahastosta 1 000 euron arvoisen stipendin saivat Minna Niittymäki, Arto Saari ja Aapo Vesala.
 
Tampereen teknillisessä yliopistossa opiskellut Minna Niittymäki tarkasteli opinnäytetyössään sähkölinjan työmaadoittamista puunpoistotilanteissa.

Diplomityössä tutkittiin puunpoiston todellista sähkötyöturvallisuusriskiä kosketus- ja askeljännitemittauksilla 20 kV avojohtoverkossa. Mittaukset osoittivat, e
ttä puuta ei voida poistaa turvallisesti ilman työmaadoitusta tai jännitetyömenetelmiä.

Jännitteettömänä työskentelylle vaihtoehtoinen tapa on jännitetyö, jossa työ tehdään jännitetyökelpoisilla työvälineillä.Opinnäytetyössä laadittiin työmenetelmäohjeet sekä heittomaadoitusvälineillä työmaadoitettuun puunpoistoon että ilman työmaadoitusta jännitetyökelpoisilla työvälineillä tehtävään puun poistoon.

Sähkön pääjakeluverkko korkeaan rakennukseen

SLO:n pääkonttorissa Arto Saari 
sai stipendin yhtiön 
toimitusjohtaja Mika Höijeriltä.


Metropolia Ammattikorkeakoulussa opiskelleen Arto Saaren opinnäytetyössä tavoitteena oli mitoittaa sähkön pääjakeluverkko korkeaan rakennukseen ja samalla pohtia, mitkä asiat voivat vaikuttaa verkon rakenteeseen.

Insinöörityössä tarkasteltiin sitä, miten verkkolaskentaohjelman käyttö onnistuu kohteessa, jossa mitoitettavia osia on paljon. Mitoitettavana kohteena työssä oli Esp
ooseen suunnitteilla oleva Keilaranta Tower ja mitoitukseen käytettiin ABB Doc -verkkolaskentaohjelmaa.

Verkosta saatiin tehtyä hyvä alustava mitoitus, jota on helppo tarvittaessa tarkentaa. Verkkolaskentaohjelmalla tehty mitoitus on toimiva, ja sen tekeminen onnis
tui hyvin. Ohjelmasta saatavat tulokset ovat erittäin hyödyllisiä ja pakollisia suunnittelun kannalta.


Liiketoiminnan kehittäminen verkostoitumalla


SLO:n Lappeenrannan konttorissa Aapo
 Vesalalle (oik.) 
stipendin ojensi yhtiön Kaakkois-Suomen aluejohtaja Markku Kiukas. 

Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa opinnäytetyönsä tehnyt Aapo Vesala tutki sähkö-, tele- ja antenniasennusalan pienyritysten edellytyksiä lii
ketoimintan
sa kehittämiseen verkostoitumalla s
ekä verkostoitumiseen soveltuvaa toimintamallia.

Diplomityössä kuvataan käytännönläheisesti alan pienyritysten arkipäiväiset rajoitteet liiketoiminnan kehittämiseen. Keskeisiä syitä ovat ajan ja resurssien puute.

Opinnäytetyössä kuvataan esimerkein niitä riskejä, joita veturiyrityspohjaiseen verkostoitumiseen liittyy, jos yhteistyön perusta tai organisointi ei ole kunnossa. Työssä tuodaan esille pienyritysten liiketoiminnan kehittämisen ja tehostamisen tarpeet, keskeiset keinot ja niiden yhteydet yrityksen kilpailukykyyn.

Diplomityön johtopäätökset perustuvat alan yrityksiin suunnatun kyselytutkimuksen tuloksiin ja case-tutkimukseen.