24 VDC-piirien eristystilan mittaaminen


Suositus 2/2014 (26.5.2014)

Kysymys:


Laajaan sähkönjakelun kokonaistoimitusprojektiin voi sisältyä iso määrä erinäisiä ohjauskaapeleita, joissa jännitetaso on joko 230 VAC, 110 VDC tai 24 VDC. Samoin myös iso määrä Nomak- ja Jamak-tyyppisellä kaapelilla tehtävää kenttälaiteinstrumentointia, enimmäkseen automaatioon liitettäviä ohjauksia ja signaaleja, joissa jännitetaso on 24 VDC.

Tähän asti olemme eristysvastusmitanneet kaikki voimakaapelit ja syöttökaapelit. Myös isommat komponentit, kuten keskusten pääkiskostot, generaattorin käämit, muuntajan käämit, moottorin käämit ja vastaavat olemme tietenkin mitanneet.

Ohjauskaapeleita, mittauskaapeleita ja 24 VDC-piireihin liittyviä kaapeleita emme ole lainkaan mitanneet. Nyt on joiltakin tahoilta esitetty että nämäkin tulisi mitata ja on myös vaadittu että esimerkiksi jännite- ja virtamittauspiiritkin (jännite- ja virtamuuntajien toisiopiirit) tulisi mitata.

Mitä siis oikein tarkoitetaan standardin SFS 6000 osan 6 Tarkastukset eristysvastus-mittaukset osiolla ja onko tätä alettu nyttemmin tulkitsemaan toisin?

Onko asia niin että KAIKKI sähkökeskuksesta ja ohjauskaapista ulos lähtevät kaapelit, jännitetasosta riippumatta, tulee eristysvastusmitata suojamaata vasten ja lisäksi SELV- ja PELV- piirien osalta ne tulee mitata muiden piirien jännitteisiä osia vasten?

Tuleeko täten myös keskuksen ja automaatiokaapin tai vastaavan sisäinen johdotus myös kaikilta osin eristysvastusmitata?


Suositus:


Pienoisjännitteisten piirien erotuksen varmentamisvaatimukset riippuvat siitä, mitä standardia laitteiston rakentamisessa sovelletaan.

Esim. keskuksille tehdään normaalisti jännitekoe ja pinta- ja ilmavälien mittaus valmistusvaiheessa. Kone- ja instrumentointiasennuksille noudatetaan omia standardejaan.

Jos asennus kuuluu SFS 6000 piiriin, mittaukset toteutetaan SFS 6000 (2012) kohdan 61.3.3 mukaan. Asennuksen eristysresistanssi todetaan yksiselitteisesti että eristysresistanssi on mitattava kaikkien jännitteisten johtimien ja maadoitusjärjestelmään kytketyn suojajohtimen väliltä.

Palovaarallisissa tiloissa eristysresistanssi suositellaan mitattavaksi lisäksi kaikkien jännitteisten johtimien väliltä.

Kohtien 61.3.4.1 ja 61.3.4.2 mukaisesti SELV-järjestelmän jännitteisten osien erotus muiden virtapiirien jännitteisistä osista ja maasta todetaan mittaamalla eristysresistanssi.

PELV-järjestelmän jännitteisten osien erotus muiden virtapiirien jännitteisistä osista todetaan mittaamalla eristysresistanssi käyttömaadoitus PELV-piiristä irroitettuna.

FELV-järjestelmät mitataan kuten verkkojännitteiset piirit.

Eristystilan mittaus on suoritettava siten, että elektroniset laitteet eivät vahingoitu. Mittausjännitteet valitaan SFS 6000-6 taulukon 6.1 mukaan.