Lattialämmityskaapelin kytkeminen

Suositus 9/2002


Kysymys:

Sähköurakoitsija ei tiedä, kuka on asentanut uuden omakotitalon lattialämmityskaapelin valuun. Rakennuttaja ei sitä urakoitsijalle kerro. Sähköurakoitsija on tehnyt omakotitalon muut sähköasennukset. Voiko sähköurakoitsija vastata tuntemattoman tekemistä sähköasennuksista?


Vastaus:

Periaatteena on, että sähköurakoitsija vastaa vain niistä sähköasennuksista, jotka hän urakkasopimuksen mukaisesti on ottanut tehtäväkseen omaan lukuunsa. Samoin sähköurakoitsija on velvollinen tekemään käyttöönottotarkastuksen niille sähköasennuksille, jotka hän tekee omaan lukuunsa.

Mikäli sähköurakkaan ei ole kuulunut lattialämmityksen asentaminen, sähköurakoitsija ei vastaa näiltä osin tehdystä asennuksesta. Tällöin lattialämmitysasennuksesta – siis sen oikeanlaisesta ja turvallisesta asentamisesta, tarkastamisesta yms. vastaa sähkölaitteiston haltija eli rakennuttaja ellei tekijää tiedetä.

Jos taas sähköurakkaan on kuulunut lattialämmityskaapelin asentaminen, mutta työ on teetetty sähköurakoitsijan tietämättä jollakin toisella, kysymyksessä on urakkasopimuksen vastainen menettely. Myöskään tällöin sähköurakoitsija ei voi vastata tällaisesta asennuksesta, vaan hänen on reklamoitava tilaajaa urakkasopimuksen vastaisesta menettelystä. Reklamaatio on varminta tehdä kirjallisesti, vaikka suullinenkin reklamaatio on pätevä.

Jotta sähköurakoitsija voi ottaa näin asennetun lattialämmityksen
yhdessä muiden sähköasennusten kanssa käyttöön, on hänen
pystyttävä varmistumaan mittauksin, että lattialämmityskaapeli
on moitteettomassa kunnossa. Toinen mahdollisuus käyttöönotolle
on, jos rakennuttaja pystyy esittämään lattialämmityksen asentaneen käyttöönottotarkastuspöytäkirjan, joka osoittaa asennuksen olevan
kunnossa. Mikäli mittauksin tai käyttöönottotarkastuspöytäkirjoin ei
pystytä osoittamaan asennuksen asianmukaisuutta, ei lattialämmitystä
pidä ottaa käyttöön.