Mikrotuotantolaitoksen kytkeminen

Suositus 8/2011


Kysymys:

Miten mikrotuotantolaitos voidaan kytkeä rinnan yleisen jakeluverkon kanssa?


Vastaus:

Mikrotuotantolaitoksella tarkoitetaan tuotantolaitosta, joka on ensisijaisesti tarkoitettu tuottamaan sähköä kulutuskohteen omaan käyttöön ja joka liittyy verkkoon enintään 16 A sulakkeilla.

Mitään sähköntuotantolaitteistoa, myöskään mikrotuotantolaitosta, ei saa kytkeä yleiseen jakeluverkkoon ilman verkonhaltijan lupaa. Laitosta hankittaessa kannattaa jakeluverkonhaltijaan olla yhteydessä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Mikrotuottajan tulee yhdessä jakeluverkonhaltijan kanssa huolehtia siitä, että laitos on turvallinen eikä aiheuta vaaraa tai häiriöitä tuottajalle itselleen tai muille verkon käyttäjille.

Sähköasennuksia, joissa generaattorilaitteisto voi toimia rinnan yleisen jakeluverkon kanssa koskee SFS 6000-5-55 kohta 551.7.

Mikäli kuluttaja haluaa käyttää verkon kanssa rinnankäyvää mikrotuotantolaitosta varavoimana, tulee asentaa kaksoiskytkentämahdollisuus, jossa toisella kytkennällä mikrotuotantolaitos toimii verkon kanssa rinnan ja toisella kytkennällä täysin verkosta erotetussa saarekkeessa.

Tämä vaatii erillisen kytkimen ja lisälaitteiston. On kriittistä, ettei laitos voi missään olosuhteissa syöttää samanaikaisesti sekä verkkoa että verkosta erotettua saareketta.

Tuotantolaitos ei saa syöttää sähköenergiaa jakeluverkkoon ellei asiasta ole erikseen sovittu jakeluverkonhaltijan kanssa.

Jos sähköenergiaa on mahdollista syöttää sähköverkkoon, myös mittauslaitteiden tulee täyttää jakeluverkonhaltijan asettamat tekniset vaatimukset.

Mikrotuotantolaitoksen haltijan tulee toimittaa verkonhaltijalle tiedot tuotantolaitteiston teknisistä ominaisuuksista ennen verkkoon liittämistä.

Verkonhaltija antaa liittämisluvan, jos laitteisto on turvallisesti kytkettävissä jakeluverkkoon. Arviointia varten tarvitaan esim. seuraavat tiedot:

  • Tuotantolaitteen, verkkoonliityntälaitteen ja mahdollisten lisälaitteiden tyyppikilpiin kirjatut tiedot sekä laitteen syöttämä suurin vikavirta
  • Testauspöytäkirja, josta selviää, että tuotantolaitos täyttää suojausvaatimukset
  • Tuotantolaitoksen verkkoon kytkeytymistapa (automaattinen/manuaalinen) ja kytkeytymisaika
  • Tieto laitoksen erottamisratkaisusta ja erottimen tiedot
  • Testauspöytäkirjat, joista selviää, että laitteisto täyttää EMC-vaatimukset.

Kun laite on kytketty verkkoon, tuottajan tulee toimittaa verkonhaltijalle asianmukainen käyttöönottotarkastuspöytäkirja. Jos laitos on yksivaiheinen, tulee käydä ilmi, mille vaiheelle se on liitetty.

Tuotantolaitosta voidaan käyttää vasta, kun käyttöönottotarkastuspöytäkirja on toimitettu verkonhaltijalle ja verkonhaltija on antanut luvan laitoksen käyttöön.

Tarkemmat tiedot löytyvät Verkostosuosituksesta YA9:09 Mikrotuotannon liittäminen sähkönjakeluverkkoon.

Energian siirtäminen verkkoon myyntitarkoituksessa on teknisesti ja oikeudellisesti niin erilainen asia, että sitä ei käsitellä lainkaan tässä vastauksessa.