Sähkötöiden johtaja koulujen sähkölaboratoriotiloissa

Suositus 16/2004


Kysymys:

Minkälainen sähkötyöturvallisuusorganisaatio tulee olla ammatillisten oppilaitosten sähkölaboratoriotiloissa, työskenneltäessä alle 1kV:n jännitteillä?


Vastaus:

Tällaiset tilat eivät edellytä sähkötöiden tai käytön johtajaa. Tilojen tulee kuitenkin täyttää sähkölaboratoriotiloista annetut, kohteen rakennusaikana voimassa olleiden standardien vaatimukset.

Tilojen huoltoa ja kunnossapitoa varten suositellaan nimeämään sähkölaboratoriotilojen vastuuhenkilö, joka huolehtii tilojen pysymisestä määräysten mukaisina sekä tarvittavien määrävälein tehtävien tarkistuksien ja testauksien suorittamisesta.

Mikäli tiloissa työskenneltäessä on sähköiskun tai valokaaren vaara, tulee sähkötyöturvallisuutta valvovan henkilön olla itsenäiseen työhön kykenevä sähköalan ammattihenkilö (KTMp 1194/1999 29 c §). Tällainen työstä vastaava henkilö on nimettävä erikseen kirjallisena.

Uudistetun sähkötyöturvallisuusstandardin SFS 6002: 2005 kohdan X.4 mukaan: Sähköalan töissä, joissa ei tarvita sähkötöiden johtajaa, esim. sähköalan oppilaitoksissa ja testauslaboratorioissa, työstä vastaava henkilö on nimettävä erikseen kirjallisesti.