Tasasähköapujärjestelmien mitoittaminen suurjännitesähköasennuksissa

Suositus 2/2016 (24.5.2016)  

Kysymys:


Suurjännitesähköasennuksia koskeva standardi SFS 6001 määrittelee kohdassa 9.2.3 mm. että akkujen mitoituksen on perustuttava pahimpaan mahdolliseen tapaukseen, josta voi aiheutua vaihtojännitesyötön täydellinen menettäminen.
Tasasähkösyöttöyksiköiden on kyettävä syöttämään sähköä kaikkiin pysyväisluonteisiin tasasähkökuormiin ja olennaisten käyttötoimintojen vaatimiin kuormiin. Tämä voidaan hoitaa sopivalla määrällä riittävän kapasiteetin omaavia erillisiä yksiköitä.

Tarkoitetaanko tällä kahdennettujen tasasähköjärjestelmien käyttämistä?


Suositus:


Laitteiston käyttäjän ja toimittajan kesken on tehtävä suojauskoordinaatioselvityksiä sovitussa laajuudessa. Näissä selvityksissä on harkittava mm. tarvitaanko oikosulkusuojauksen varasuojausta tai maasulkusuojauksen varasuojausta.

Selvitysten perusteella voidaan päätyä esim. käyttämään kahdennettuja tasasähköapujärjestelmiä.