Maasulkusuojauksen kahdentaminen

Suositus 1/2017 (15.5.2017)

Kysymys:


SFS 6001 Kohdassa 9.1. mainitaan seuraavaa:
”Suojalaiteasettelujen määrittämiseksi suojauskoordinaatioselvityksiä on tehtävä käyttäjän ja toimittajan kesken sovitussa laajuudessa. On harkittava, tarvitaanko oikosulkusuojauksen varasuojausta samoin kuin maasulkusuojauksen varasuojausta, jos vaatimuksena on maasulun poiskytkentä.”

Tämän kohdan henkihän on kiistatta se, että oikosulkusuojauksen varasuojaus on harkittava asia ja maasulkusuojauksen varasuojaus on harkinnan varainen tilanteessa jossa suoja on laukaiseva.

Kuitenkin kohdassa NA.9.1 Valvonta- ja ohjausjärjestelmät mainitaan:
”Maasulkusuojauksen varasuojaus kahdella toisistaan riippumattomalla suojaustoiminnolla pitää aina toteuttaa syöttöpisteessä, jossa jännitetaso muuttuu. Oikosulun varasuojauksen tarvetta voidaan tapauskohtaisesti harkita riskiarvioinnin perusteella.”

Tarkoittaako tämä käytännössä kahdennettuja suojalaitteita ja kahdennettua tasasähköjärjestelmää?


Suositus:


Vaatimus koskee ns. perinteistä maasulkusuojauksen varasuojausta. Kiskoston maasulkusuojausta voidaan käyttää lähtöjen maasulkusuojauksen varasuojana.

SFS 6001 ei vaadi oikosulkusuojauksen kahdentamista. Asennuksen tilaaja voi antaa lisävaatimuksia.

Kahdennettua tasasähköjärjestelmää on käsitelty suosituksessa 2/2016.