Hyvä opinnäytetyö -stipendi neljälle insinöörille

Hyvä opinnäytetyö -stipendi jaettiin neljälle insinöörille. Stipendin saivat Lauri Ikola, Janne Ilkanheimo, Arttu Tick ja Kim Lindfors. Stipendin luovuttivat SKT:n asiamies Inka-Liisa Ahokas ja STUL:n toimitusjohtaja Olli-Heikki Kyllönen.
Hyvä opinnäytetyö -stipendit myönnettiin Metropolia-ammattikorkeakoulun Lauri Ikolalle, Janne Ilkanheimolle ja Arttu Tickille sekä Hämeen ammattikorkeakoulun Kim Lindforsille. Insinööritöissä käsiteltiin varavoima-, turva- ja savunpoistojärjestelmiä sekä energiansäästöä.

 

Lauri Ikolan insinöörityö käsitteli UPS-järjestelmien napajännitteen vaikutusta oikosulkuvirtaan. Työssä syvennyttiin varavoimalähteiden toimintaperiaatteisiin, rakenteisiin ja syöttökykyyn sekä sähköverkon suojausmenetelmiin lääkintähuoltokiinteistössä. Aihe koettiin tärkeäksi, sillä siitä ei ollut vielä saatavilla riittävästi tietoa julkisista lähteistä. Se on myös ajankohtainen, sillä monet lääkintähuoltokiinteistöt Suomessa ovat tulossa peruskorjausikään ja maakunta- ja soteuudistusten myötä usean kiinteistön käyttötarkoitukset saattavat muuttua.

Metron maanalaisia turvallisuusjärjestelmiä

Länsimetron ensimmäisessä vaiheessa käytettyihin turvajärjestelmiin ja niiden palonkestovaatimuksiin perehtyi opinnäytetyössään Janne Ilkanheimo. Työssä paneuduttiin erityisesti turvajärjestelmien toiminnan varmistamiseen käytettäviin palonkestäviin johtojärjestelmiin sekä niitä koskeviin määräyksiin ja ohjeisiin. Palonkestävien johtojärjestelmien toimivuus tulipalossa vaatii tarkkaa määräysten ja ohjeiden noudattamista. Ilkanheimon insinöörityötä käytetään pohjana Länsimetron toisen vaiheen valvontakorttien luomiseen.

Energiatehokkuutta automaation kautta

SSAB Europe oy:n kiinteistövalvontaa ja ilmanvaihdon tehostamista käsitteli Kim Lindforsin insinöörityö. Työn tavoite oli suunnitella ja toteuttaa Hämeenlinnassa toimivan teräsyhtiö SSAB Europen ilmanvaihdon modernisointi. Kohteessa ei aiemmin ollut automaatiota lainkaan ja se oli täysin vanhan säätölaitekeskuksen perässä, jolloin Lindfors pääsi suunnittelemaan niin sanotusti tyhjältä paperilta. Työn tilaaja haki ratkaisuja energiansäästöön osana suurempaa energiansäästöprojektia.

Koneellisen savunpoiston suunnittelua rakennuksiin

Arttu Tick teki insinöörityönsä savunpoistojärjestelmän suunnittelusta yhteistyössä Sweco-talotekniikka oy:n kanssa. Savunpoistojärjestelmän suunnitteluun sisältyy kohteen savunpoiston mahdollisuuden sekä laajuuden kartoittaminen, laitteiden kaapeleiden mitoittaminen ja niiden suojalaitteiden valinta. Suunnittelussa luodaan myös erilaisia kaavioita, joista käy ilmi kohteen savunpoiston toimintaperiaate. Savunpoisto on tärkeä osa nykypäivän rakentamista, sillä savunpoistolla voidaan minimoida tai jopa estää kokonaan palokaasuista aiheutuvia haittoja. Koneellinen savunpoisto on nykyään paljolti käytetty ratkaisu savukaasujen poistoon ja vahinkojen minimointiin.