Pienoisjännitteisen toimilaitteen syötön mitoitus ja suojaus

Suositus 5/2012

Kysymys:

Miten mitoitetaan 24 V toimilaitteen syöttökaapeli. Virta on 10 A ja syöttävä muuntaja 1000 VA. Minkälainen suojaus tarvitaan SELV-, PELV- tai FELV-järjestelmissä?

Suositus:

Pienoisjännitteellä kaapelien mitoitus SFS 6000-5-52 ”tavallisten” mitoitussääntöjen mukaisesti. (Valitaan suojalaite kuormitusvirran perusteella, etsitään valittua suojalaitetta vastaava kuormitusvirta, joka johdon on vähintään kestettävä, määritellään kyseisiä asennusolosuhteita vastaavat korjauskertoimet, ja etsitään johdon kuormitustaulukosta korjauskertoimilla laskettua virtaa vastaava poikkipinta.) Pienoisjännitejärjestelmissä pitää kiinnittää huomiota myös jännitteenaleneman vaikutuksiin.

 SELV-, PELV- ja FELV-järjestelmät


SELV-, PELV- ja FELV -järjestelmät ovat pienoisjännitejärjestelmiä (ELV), joiden jännitteet ovat enintään 50 V (AC) ja enintään 120 V (DC), ks. esim. SFS 6000-4-414.
SELV- tai PELV- järjestelmän käyttö toteuttaa sekä perussuojauksen että vikasuojauksen, mutta ylivirtasuojaus on tarkasteltava tapauskohtaisesti erikseen.


FELV -järjestelmä eroaa SELV- ja PELV -järjestelmistä siinä, että FELV-järjestelmän syötössä ei käytetä suojajännitemuuntajaa (vahvistettu eristys ensiön ja toision välillä).
Näin ollen yhdistettyä perussuojausta ja vikasuojausta ei voi saavuttaa pelkästään FELV -järjestelmää käyttämällä. FELV -järjestelmällä on käytettävä samoja perussuojaus- ja vikasuojausmenetelmiä kuin 230 V pienjännitejärjestelmälläkin.